Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

imaybebad
06:04
1357 84b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

April 21 2018

imaybebad
20:15
4846 a970
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakmj kmj
imaybebad
20:06
1193 4168 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
imaybebad
18:25
1244 8a96 500
imaybebad
08:35
0735 4439
Reposted fromsavatage savatage
imaybebad
08:34
0750 5ae7 500
Reposted fromsavatage savatage
imaybebad
08:33
0753 f9da
Reposted fromsavatage savatage

April 20 2018

imaybebad
19:26
8707 06a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazurawianiaczka zurawianiaczka
imaybebad
14:41
0119 e5b9 500
Reposted from100p 100p
imaybebad
05:25
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viapkz451 pkz451

April 19 2018

imaybebad
20:30
7874 ecb3 500
Je, tu, il, elle (1976) 
imaybebad
20:25
imaybebad
19:00
6577 c314 500
Reposted fromPoranny Poranny
imaybebad
18:57

April 18 2018

imaybebad
21:46
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
imaybebad
21:43
imaybebad
20:06
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viachangecolour changecolour
imaybebad
20:04

April 17 2018

imaybebad
19:46
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viagotarina gotarina

April 16 2018

imaybebad
21:23
8037 2b2b
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl